OCHRANA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

V súvislosti s ochranou osobných údajov fyzických osôb nadobudlo 25.5.2018 účinnosť nariadenie EÚ Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (v angličtine General Data Protection Regulation, v skratke GDPR) ako aj zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene doplnení niektorých zákonov.

Tieto predpisy zvyšujú úroveň ochrany osobných údajov.

S Vašimi osobnými údajmi prichádzame do styku spravidla tak, že nám tieto poskytujete, či už v súvislosti s kúpou tovaru alebo služby od nás. 

Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu, v akom je to nevyhnutné, aby sme Vám vedeli dodať kvalitný tovar alebo službu, alebo aby sme si mohli splniť svoju zmluvnú povinnosť voči Vám.

Spracúvame Vaše osobné údaje len v nevyhnutnom rozsahu, a to len v rozsahu nevyhnutnom pre daný účel spracúvania.

Niektoré situácie vyžadujú, aby Vaše osobné údaje boli poskytnuté aj iným subjektom. Spravidla ide o štátne orgány a inštitúcie, ale môže ísť aj o našich obchodných partnerov alebo subdodávateľov, ktorí Vaše osobné údaje spracúvajú v našom mene a dodržujú všetky nevyhnutné opatrenia pre bezpečné spracúvanie vašich údajov.

Vaše osobné údaje spracúvame len na nevyhnutnú dobu trvania účelu spracúvania, ktorá môže byť rôzna v závislosti od charakteru takéhoto účelu.

Pri obchodných partneroch spracúvame osobné údaje počas trvania zmluvného vzťahu a následne po dobu vyžadovanú osobitnými právnymi predpismi (napr. archivácie pre účtovné účely 10 rokov, daňové účely 10 rokov). Pokiaľ právny predpis nestanovuje dlhšiu dobu archivácie vaše osobné údaje uchovávame ešte po dobu plynutia všeobecnej premlčacej lehoty podľa Obchodného zákonníka, a to štyroch rokov po skončení zmluvného vzťahu.

Vaše práva:

právo na informáciu o tom, aké údaje o vás spracúvame
právo na opravu, obmedzenie spracúvania, vymazanie alebo prenos Vašich osobných údajov
právo namietať spracúvanie osobných údajov v rozsahu v akom sú spracúvané na základe oprávneného záujmu
právo kedykoľvek odvolať Vami udelený súhlas
právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov SR

Ak máte záujem o bližšie informácie ohľadne Vašich práv, alebo máte záujem uplatniť niektoré z vyššie uvedených práv, môžete nás kontaktovať na tomto e-maile: aluwing@aluwing.sk